Услуги

  • Брзи пратки до сите дестинации во Европа и Македонија
  • Професионална комуникација со клиентите
  • Поединечен транспорт
  • Збирен транспорт
  • Селидбен транспорт
  • Транспорт на конфекција
  • Транспорт на Опасни Материи (АДР Транспорт)
  • Организација на специјален транспорт (вангабаритен превоз)
  • Вадење дозволи за специјален транспорт (вангабаритен превоз)
  • Дистрибуција на стока на принцип “врата-до-врата”